Ανάπτυξη και Εφαρμογή Έργων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών - Γεωπληροφορική

Η Εταιρεία διαθέτει πείρα και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και εφαρμογή έργων πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του Δημόσιου, όσο και του Ιδιωτικού Τομέα. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής, όπως η ανάλυση και ο στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων, η επιλογή του κατάλληλου υλικού και λογισμικού για κάθε περίπτωση, καθώς και η σωστή διαχείριση που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση έργων πληροφορικής.

Στις δραστηριότητες της Εταιρείας, όσον αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για έργα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών - Γεωπληροφορικής συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων έργων πληροφορικής

 • Διαχείριση των πόρων, Χαρτογράφηση, Χωρική ανάλυση της βάσης δεδομένων, GIS ανάπτυξη και προσαρμογή, Εκπαίδευση, Υποστήριξη

 • Μελέτη και στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων

 • Παρακολούθηση και έλεγχος σωστής εκτέλεσης έργων πληροφορικής

 • Διαδικασίες μετάπτωσης ενός φορέα σε νέα πληροφοριακά συστήματα

 • Έλεγχος και διασφάλιση συμβατότητας μεταξύ υπαρχόντων και νέων πληροφοριακών συστημάτων

 • Μεταφορά τεχνογνωσίας, δοκιμασμένων πρακτικών (best practices) και παρουσιάσεις τεχνολογικών θεμάτων

 • Διασφάλιση απαιτήσεων (αποδοτικότητα, κλιμάκωση, ασφάλεια) συστημάτων υλικού και λογισμικού

 • Επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών και λύσεων βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων, αναγκών και διαθέσιμων πόρων

 • Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών

 • Διαχείριση έργων πληροφορικής (IT project management)

Top