Καταγραφή, Εκτίμηση και Αξιοποίησης Ακινήτων

Η Εταιρεία πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών – Νομικά Πρόσωπα με Αριθμό Μητρώου 32. Κατατάσσει στο δυναμικό της συνεργάτες που εξειδικεύονται στη διενέργεια πιστοποιημένων εκτιμήσεων αξιών ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι εκτιμήσεις αυτές διενεργούνται από κατάλληλα εξειδικευμένους Μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και Πιστοποιημένους Εκτιμητές από το Υπουργείο Οικονομικών (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών), και μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Ασφαλιστικού Φορέα, Δικαστηρίου, Εταιρίας ή/ και Ιδιώτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικά σε ότι αφορά την ακίνητη περιουσία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, η Εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ολοκληρωμένη καταγραφή, εκτίμηση και αξιοποίηση των ακινήτων (ΟΤΑ, Ιερών Μητροπόλεων, Τραπεζών, κλπ).

Top