Σχεδιασμός και Υποστήριξη Έργων Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

 

Αναγνωρίζοντας ότι οι νέες τεχνολογίες ορθολογικής και αποδοτικότερης διαχείρισης του νερού και των αποβλήτων αποτελούν πλέον ένα παγκόσμιο ζητούμενο, η εταιρεία έχει αναγάγει σε βασικό της αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτόν τον τομέα. Η εκτεταμένη εμπειρία, η εξειδικευμένη γνώση και ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των στελεχών και συνεργατών της αποτελούν εγγύηση για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και για ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση του εκάστοτε αντικειμένου.

 

Αντικείμενο αποτελεί η διερεύνηση μεθόδων ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων με έμφαση στις δυνατότητες ανακύκλωσης και γενικότερα ανάκτησης υλικών και ενέργειας. Παράλληλα, η εταιρεία δραστηριοποιείται στη χωροθέτηση, το σχεδιασμό και τον έλεγχο λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, την επεξεργασία των στραγγισμάτων που προκύπτουν και την προστασία του υπόγειου υδροφορέα

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία, περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης ΧΑΔΑ, λειτουργίας ΧΥΤΑ, κλπ.

  • Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, Βιοαποβλήτων, κλπ

  • Υποστήριξη Έργων Σύμπραξης  Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Top