Υποστήριξη στη Χρηματοδότηση Ιδιωτικών Επενδυτικών Σχεδίων

Η Εταιρεία υποστηρίζει αποτελεσματικά Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών, παρέχοντας ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων σε κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση και λειτουργία των επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία, περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών

  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

  • Υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας για Χρηματοδότηση - Αξιοποίηση Πηγών Χρηματοδότησης

  • Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Top