Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Φορείς του Δημοσίου

Υπηρεσίες Διαχείρισης σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις (Μελέτες, Έργα, Προμήθειες)

Η Εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη Φορέων του Δημόσιου Τομέα (Περιφέρειες, Δήμους, ΔΕΥΑ, κλπ) και ειδικότερα σε θέματα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, ως Σύμβουλος Διαχείρισης.

Η διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα που αφορούν το Κανονιστικό Πλαίσιο, την εφαρμογή διοικητικών μεθόδων, τόσο για την ωρίμανση και το σχεδιασμό των επί μέρους φάσεων και Υποέργων, όσο και για την υποστήριξη κατά την εκτέλεσή τους, εφαρμόζοντας τεχνικές χρονικού προγραμματισμού, συστήματα διοίκησης έργων, ειδικό λογισμικό διοίκησης, προγραμματισμού και παρακολούθησης έργων, κλπ.

Ειδικότερα, η εταιρία αναλαμβάνει:

  • Εντοπισμό αναπτυξιακών έργων και αξιολόγηση της θεσμικής, τεχνικής και διοικητικής ωρίμανσής τους

  • Συμπλήρωση φακέλων χρηματοδότησης, εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, αδειοδοτήσεων, κλπ

  • Υποβολή και προώθηση του φακέλου προς έγκριση χρηματοδότησης, καθώς και υποστήριξή του ενώπιον των αρμόδιων φορέων

  • Παροχή υπηρεσιών διαχειριστικής και διοικητικής υποστήριξης

  • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών επί ειδικών θεμάτων που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα

  • Υπηρεσίες προγραμματισμού υλοποίησης έργων (Project Management)

 

Λοιπές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Εταιρεία διαθέτει τεχνογνωσία στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ, επιμέρους Οργανωτικών Σχεδίων και ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (π.χ. ISO 9001) και Διαχειριστικής Επάρκειας.

Top